امتیازات آل کی

تمام مشتریان و اعضای آل کی از این پس با هر خرید, نظر و عضویت امتیازات خاصی دریافت میکنند که در خرید های بعدی قابل تبدیل به تخفیف آنی در صورت حساب می باشد.
در حال حاضر محاسبه امتیازات به صورت زیر می باشد:

هر ۲۰۰۰ هزارتومان خرید= ۱ امتیاز
هر نظر تایید شده= ۸۰۰ امتیاز
هر عضو تازه= ۴۰۰ امتیاز

* هر ۱۰۰ امتیاز معادل ۱۰۰۰ تومان تخفیف می باشد.
به عنوان مثال برای یک خرید به ارزش ۴۰۰ هزار تومان شما ۲۰۰ امتیاز دریافت میکنید که اگر با عضویت(۴۰۰ امتیاز) و قرار دادن دیدگاه(۸۰۰ امتیاز) همراه شود معادل ۱۴۰۰ امتیاز(۱۴هزار تومان) در خرید بعدی تخفیف دریافت خواهید کرد.

فروشگاه گیفت کارت آل کی